תקנון האתר

כללי

1. אתר פותרים שכתובתו www.potrim.co.il (להלן - "האתר") מציע לגולשים ברשת האינטרנט תכנים לימודיים כגון: פתרונות לתרגילים, דפי נוסחאות, חומר תאורטי וכו' בנושא מתמטיקה (להלן - "השירותים"). השירותים המוצעים באתר כפופים ומותנים בהסכמת המשתמשים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

2. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל האמור בתקנון זה. במקרה של חילוקי דעות האמור בתקנון זה יהיה המכריע. כמו כן, לא יהיה רשאי המשתמש להעלות כל טענה לגבי אי הסכמה כלפי אחד או יותר מתנאי תקנון זה.

3. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר רק מטעמי נוחות והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

4. המשתמש מסכים בהסכמה בלתי חוזרת ויסודית לספק האינטרנט שלו ו/או לכל צד ג' למסור לידי בעלי האתר את פרטיו האישים הנכונים ואת דרכי ההתקשרות עימו מייד עם דרישתם הראשונה.

5. בתקנון זה ניתנו למונחים הבאים הפירושים שבצידם:

  • "מידע" ו/או "תכנים"- כל חומר ו/או אודיו ו/או טקסט ו/או וידאו ו/או מידע ו/או תכנים ו/או הצעה ו/או פרסום ו/או פרט ו/או פרטים המוצגים באתר ו/או בכל מדיה אחרת הקשורה לבעלי האתר ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל או כל ריכוז תכנים דיגיטאליים בדרך שיש בה בכדי ליצור ייחודיות כלשהי.
  • "החברה" - אדם ו/או גוף ו/או החברה המחזיקה ו/או מי מהם ו/או מטעמם המפעיל את האתר.
  • "משתמש" ו/או "גולש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או גולש באתר.

תנאי השימוש במידע ובתכנים

6. זכות השימוש במידע באתר הינה למשתמש בלבד, המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו. חל איסור מוחלט לבצע הורדה ו/או שמירה ו/או צפייה סדרתית של נתונים(פתרונות) באופן שיטתי ו/או בלתי סביר.

7. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה.

8. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. בנוסף, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. עוד, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

9. ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, שידור, או של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. (לשם קבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות בכתב, אל בעלי האתר בדואר האלקטרוני המופיע באתר עצמו.)

10. חל איסור להשתמש בשירותים ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. המשתמש אינו רשאי להשתמש בשירותים ובתכנים באופן העלול להזיק לשירותים, לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהשירותים. המשתמש אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לשירותים, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. המשתמש אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותו באופן מכוון על ידי בעלי האתר.

11. הסכמת המשתמש ו/או הגולש כוללת הצהרתו, כי המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט, המשתמש מתחייב שלא לאסוף כתובות מייל מהאתר ולא לעשות כל שימוש היכול להביא לידו רווח כספי, מכתובת מייל שפורסמה באתר.

12. אתרים המבקשים לפרסם תוכן כלשהו מאתר זה, מתחייבים לקבל קודם את הסכמת בעלי האתר בכתב בלבד ובכל מקרה יהיו כפופים להוראות תקנון זה.

13. המשתמש לא יבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.

14. המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

הגבלת אחריות

15. השירותים באתר זה מוצעים למשתמש AS-IS שמסכים, כי בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא יהיו אחראים להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו בין אם פורסם על ידם ובין אם פורסם ע"י הגולשים ואושר על ידי בעלי האתר.

16. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שבעלי האתר אינם אחראים לכל שימוש שהוא עושה בשירותי האתר, בין במישרין ובין בעקיפין, וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותי אלה.

17. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שבעלי האתר פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.

18. המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. בעלי האתר אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותם לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.

19. בעלי האתר אינם מתחייבים, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

20. בעלי האתר לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

21. המשתמש מתחייב לבדוק בעצמו כל מידע כאמור ומצהיר, כי לא יסתמך על המידע המופיע באתר.

22. בעלי האתר אינם מתחייבים כי הקישורים (לינקים) באתר יובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

תשלומים

23. השירותים יינתנו בתשלום בכפוף לתעריפי השירותים כפי שהם מתפרסמים באתר וכפי שיתעדכנו מעת לעת. תעריפי השירותים (כולל מע"מ) נכון למועד זה הנם כדלהלן:

  • מנוי חודשי - 40 ₪ (חודש = 30 ימים)
  • מנוי שנתי - 150 ₪ (12 חודשים = 360 ימים)
  • בקשת וי.איי.פי - 20 ₪

24. פתרון לבקשת וי.איי.פי יעלה לאתר תוך 48 שעות מרגע הגשתה. במידה ומסיבה מסויימת הפתרון אינו מוכן תוך 48 שעות, מלוא הסכום יוחזר למגיש הבקשה. במידה ומגיש הבקשה אינו מחזיק במנוי לאתר בזמן העלאת הפתרון, הפתרון יישלח אליו במייל (הרשום במערכת פותרים) במקביל להעלאתו לאתר.

25. מנויים ניתן לרכוש באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר PayPal או באמצעות משלוח המחאה או באמצעות משלוח מזומן או באמצעות העברה בנקאית לחשבון החברה.

26. ישנה הגבלת צפייה של 20 פתרונות ביום.

27. אין ברכישת מנוי מכל סוג שהוא מתן התחייבות כלשהי לגבי פתרון בקשות חדשות.

28. המנוי אינו מתחדש אוטומטית.

29. במידה והרכישה בוצעה (לא מומלץ) באמצעות משלוח מזומן לא תהיה אחראית החברה בכל דרך שהיא על הסכום שנשלח עד הגיעו לידיה. במידה והרכישה בוצעה ע"י העברה בנקאית תחול עמלת הבנק על הרוכש.

30. במקרה של תשלום באמצעות המחאה יחל המנוי רק לאחר שההמחאה הגיעה על פי כל הדגשים הכתובים באתר וכן כובדה ע"י הצד המשלם לאחר הפקדתה.

31. במקרה של תשלום באמצעות כרטיס אשראי (דרך אתר PayPal) יחל המנוי מספר דקות לאחר התשלום וכתלות במעבר הנתונים מאתר PayPal לאתר פותרים.

הגנת הפרטיות

32. בעת ההרשמה לאתר או לשירותים אחרים (להלן: "השירותים") רשאים בעלי האתר לדרוש מהמשתמשים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו.

33. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של בעלי האתר והם יעשו בו שימוש בכפוף להוראות כל דין. המשתמש מוסר בזאת רשות לחברה לעשות בפרטים כל דבר המותר על פי דין והדורש הסכמתו.

34. לידיעת המשתמשים - אין חובה למסור לבעלי האתר פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, קבלת השירותים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה.

35. בעלי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי בעלי האתר או על ידי אחרים עמם יתקשרו בעלי האתר. בנוסף, רשאים בעלי האתר לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידם לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

36. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לבעלי האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

37. חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין בעלי האתר לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו לבעלי האתר לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת בעלי האתר, מראש ובכתב.

סיום ההתקשרות

38. בעלי האתר יהיו רשאים לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.

39. חסימת שירותים על ידי בעלי האתר יכולה להיעשות על ידי אמצעים טכנולוגיים או על ידי משלוח מכתב ו/או דואר אלקטרוני אל המשתמש האוסר עליו להשתמש באתר.

40. המשתמש מתחייב לכבד כל איסור של החברה לגלוש באתר, לאחר קבלת הודעה בנדון.

41. למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש בהסכם זה.

בוררות

42. . מבלי לגרוע מזכותם של בעלי האתר לפנות לכל ערכאה שיפוטית מתחייב המשתמש, כי בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו כנגד החברה יהא מחוייב על פי תקנון זה בפנייה להליך בוררות.

43. גלישה באתר זה על ידי המשתמש מהווה הסכמה חלוטה ונחשבת כחתימתו על הסכם בוררות אשר יחייב את המשתמש.

44. המשתמש מסכים מראש לסילוק כל תובענה שיגיש שלא בהתאם להתניית הבוררות.

45. תביעות ו/או דרישות ו/או טענות של המשתמש יתבררו רק באמצעות הליך בוררות שיתקיים בכפוף להסכמת בעלי האתר בפני בורר מוסכם בישראל בלבד.

תנאים נוספים

46. החברה ו/או מי מטעמה שומרים על כל זכות לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר והנוסח ההיסטורי של התקנון ישמר על ידי החברה ויוצג באתר.

47. המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו, המשתמש יהא מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתקנון.

48. המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באתר, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.

49. המשתמש מצהיר, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הצדדים.

50. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאין האמור באתר יכול להוות ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או ייעוץ כלל.

51. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.